Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho FLEXOBAL s.r.o., Podbabská 1112/13, 16000 Praha, Česká Republika, IČO: 28985656.

Kupujúci je povinný oboznámiť sa s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred odoslaním záväznej objednávky.

Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho sa berie za súhlas.

Ako doklad o záruke vystavuje FLEXOBAL s.r.o. ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúru) so zákonom stanovenými údajmi na uplatnenie reklamácie (názov tovaru, cena, množstvo, katalógové číslo, dátum predaja).

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník a z.č. 634/1992 Zb., Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov a vzťahuje sa na spotrebný tovar, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady.

1. Záručné podmienky
Kupujúcemu sa odporúča, aby pri dodaní zásielky od prepravcu, skontroloval stav zásielky (poškodenie krabice). Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá javí známky poškodenia. Pokiaľ takto poškodenú zásielku prevezme, je nevyhnutné poškodenie spísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Po prevzatí zásielky sa na tovar vzťahuje záruka 24 mesiacov. V prípade, že sa počas tejto doby vyskytne vada na výrobku má kupujúci právo na reklamáciu. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, predpokladá sa, že vec bola chybná už pri prevzatí.

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom. Pre kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, je záručná doba 12 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním, tj najmä pri používaní tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru.

Zodpovednosť predávajúceho za vady sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním. Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, kedy je mu doručené vyhlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy, pokiaľ sú splnené všetky nutné zákonné podmienky.

V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli. V prípade zrušenia zmluvy z dôvodu uplatnenia práv plynúcich zo zodpovednosti za vady, vracia kupujúci plnenie, ktoré mu poskytol predávajúci, iba v rozsahu, v akom je to v danej situácii objektívne možné.

2. Postup pri reklamácii tovaru
Pri reklamácii tovaru okopírujte faktúru, vyplňte reklamačný formulár popr. napíšte na list papiera Vaše meno, adresu, telefón, číslo objednávky (faktúry) a spolu s tovarom zašlite na adresu uvedenú na faktúre či v reklamačnom liste. Pre rýchlejšie vybavenie reklamácie odporúčame použiť formulár reklamačného listu. Pokiaľ reklamujete viac tovaru, je nutné vyplniť formulár na každý tovar zvlášť.

Beh lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady potrebné na vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšom možnom čase. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

Za situácie, kedy je potrebné tovar zaslať predávajúcemu alebo servisnému stredisku, postupujte vo vlastnom záujme tak, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého tovaru, a to vrátane všetkého príslušenstva.

3. Vybavenie reklamácie
Na vybavenie reklamácie má predávajúci 30 dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, že reklamácia bude oprávnená, má kupujúci právo na úhradu nutných nákladov, najmä poštovného, ​​ktoré uhradil pri odoslaní reklamovaného tovaru. V tom prípade oskenujte podací lístok a zašlite na náš kontaktný email info@xobaly.sk.

V prípade, že výrobca reklamáciu uzná za oprávnenú, bude čiastka obratom vrátená na Vami uvedený účet.

Všetky doklady týkajúce sa reklamácie si vždy starostlivo uschovajte.

4. Záverečné ustanovenia
Tento reklamačný poriadok je platný od 1.10.2021 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov. Je k dispozícii v sídle firmy alebo ako dokument na www.xobaly.sk